Buňka - definice, všeobecný popis

Úvod do histologie

Theodor Schwann
Německý morfolog (histologie je morfologická disciplina) nezávisle  na Purkyňovi vyslovil buněčnou teorii -> buňka je základní a stavební jednotka organismu, plní určité funkce a má určitou morfologickou strukturu.

Etapy histologie
 • Cytologie (nauka o buňce)
 • Obecná histologie (nauka o mikroskopické stavbě tkání)
 • Speciální histologie (= mikroskopická anatomie, studuje mikroskopickou strukturu orgánů)
Techniky (metody) histologie
 • Světelná mikroskopie - na této úrovni jsme schopni pozorovat buňky, měřítkem jsou mikrometry (0,001mm) 
 •  Elektronová mikroskopie - na této úrovni sledujeme ultrastrukturu v nanometrech (0,001μm)
 • Histochemie - umožňuje na histologických preparátech provádět biochemické reakce
 • Imunocytochemie - průkaz antigenních struktur intramediálních filament, při specifikaci nádorových buněk

Buňka
Buňku charakterizuje několik náležitostí:
 1. Velikost
 2. Tvar
 3. Reproduktivita
 4. Životnost
 5. Vybavení cytoplazmy
Velikost buňky se pohybuje v rozmezí od 4 do 150μm. Nejmenší buňky jsou neurony v zrnité vrstvě kůry mozečku, ty největší jsou pak Betzovy buňky v 5. vrstvě mozkové kůry a savčí pohlavní buňky. Průměrná velikost buněk je však 10-20μm. Hypertrofické (nejen patologické, ale i fyziologické např. svalové buňky v gravidní děloze) buňky mohou narůst do opravdu gigantické délky 500-780μm. Počet různých typů buněk v organismu je asi 1014 buněk.

Pozn. hypertrofie a hyperplazie jsou často mezi sebou zaměňovány. Hyperplazie je reverzibilní děj, kdy se buňky zmnoží, tedy nabyde jejich počet. Hypertrofie je děj, kdy se buňky v organismu zvětší, tedy nabyde jejich objem. Tento děj však není permanentní.

Tvar buněk je většinou charakteristický pro buňky určité tkáně. Klovité buňky se vyskytují hlavně v tělních tekutinách. Pyramidální buňky zase nejčastěji v nervové tkáni ve 3. a 5. vrstvě mozkové kůry. Vřetenovité buňky jsou např. v pojivové tkáni mozku a v hladké svalovině. Neurony jsou většinou buňky hvězdicovitého tvaru. Pohárkové buňky, tzv. "soudečkové", jsou většinou žlázové buňky. Existují také buňky, které se nepodobají žádnému z těchto příkladů, jsou to buňky bizardní. Takové buňky se mohou vyskytovat fyziologicky, ale někdy jsou to podezřelé buňky, tedy buňky, které větinou souvisí s nádorovým bujením.  

Každá buňka má schopnost reproduktivity. Ta může být až padesátinásobná. Čím víckrát s evšak buňka dělí, tím více defektů se v ní sumarizuje. Výjimkou jsou neurony, těch od narození stále ubývá.
Jak pan profesor D. v rámci biofyzikální přednášky o entropii a entalpii správně poznamenal: "Od narození už jenom blbneme."

Životnost buněk je různá. Dlouze žijící buňky jsou většinou buňky nervové a nebo tzv. paměťové buňky imunitního systému., ty mohou žít až do smrti organismu.  Krátce žijící buňky jsou buňky, které mají délku života v rozmezí minut, hodin, až dnů. Jsou to hlavně buňky obranného systému.

Každá buňka má určité vybavení cytoplazmy. V cytoplazmě můžeme najít mmj. i jádro. Jádra mají plnohodnotné buňky (jaderné) a jen tyto jsou schopné se reprodukovat. Vzhled jádra je v histologii diagnostickým znakem. Mezi neplnohodnotné buňky (bezjaderné) patří např. savčí erytrocyty. Existují také mnohojaderné buňky, které jsou však vždy podezřelým objektem v organismu, i když se vyskytují i fyziologicky (např. osteoblasty). Uspořádání karyoplasmy buňky je specifické. Chromatiny v karyoplazmě  jsou dvojího typu:
 • Heterochromatiny - obsahují neaktivní chromosomy, které jsou viditelné
 • Euchromatin - obsahuje aktivní chromozomy, které už pozorovatelné jsou   
Tzv. loukoťové  jádro je typické pro plasmatické buňky, ty jsou odpovědné za tvorbu protilátek. Toto jádro opravdu vypadá jako kolo od trakaře.
__________________________________________________________________________ 

Cytoskelet 
Tvoří jej vláknité struktury v cytoplazmě. Je to síť sloužící k udržení integrity buňky.
Stavba cytoskeletu (typy struktur):

1) Mikrotubuly
Jejich průměr je cca 20nm, je to stavební součást  některých organel např. centriolu a řasinek a stavba cytoskeletu se podílí na transportu nervových vzruchů (neurotubuly). Řasinku tvoří jeden centrální dublet a 9 periferních dubletů, tomuto uspořádání se říká axonema.

2) Mikrofilamenta
Jsou to vláknité útvary o průměru 5nm, které vytvářejí některé struktury v cytoplazmě buňky. Zpevněnému volnému povrchu epiteliálních buněk se říká marginální pletivo. Podle funkcí dělíme mikrofilamenta na tři typy:
 • Tonofilamenta - mají typickou mechanickou funkci, zpevňují a udržují napětí buněk. Jsou charakteristická pro epitely.
 • Myofilamenta - se nachází  cytoplazmě svalových buněk a mají dvě podoby: aktin a myosin. Ty tvoří konstrukci myofibril.
 • Neurofilamenta - jsou to vlastně tonofilamenta v cytoplazmě nervových buněk.

3) Intermediální filamenta
Jsou vláknité útvary o průměru 8-10nm. Jsou typická pro určitý typ buněk a podle toho je také rozdělujeme na:
 • Cytokeratinová (v epitelech)
 • Vimentinová (u buněk mezenchimálního původu)
 • Desminová (ve svalových buňkách) 
Prokazují se imunocytochemickými metodami, které jsou však drahé.


Povrch buňky
 • Volný (sousedí se vnějším prostředím)
 • Přivrácený k sousední buňce
 • Bazální (přivrácený k nebuněčným strukturám) 
Volný povrch buňky je hladký nebo má na svém povrchu různé struktury:
- mikroklky (resorpční nebo sekreční)

- kinocilie - jsou pohyblivé řasinky (např. v dýchacích cestách), skládají se ze dvou částí: extracelulární (asi 10μm) a intracelulární. Intracelulární část je složena z bazální části (centriol) a žíhané nožky.

- stereocilie - jsou to dlouhé rozvětvené mikroklky o délce asi 8μm a vyskytují se v samčích pohlavních cestách (zanořují se do nich spermie, kde maturují)

- atypické cilie - mohou mít délku až 60μm, ale nejsou pohyblivé. Vyskytují se např. v čichových buňkách, kde receptorové lokusy atypické cilie zachycují molekuly odorantu. Čichová kapacita psa je stotisíckrát lepší než u zdravého člověka.

- kutikuly - vyskytují se např. v blanitém labyrintu vnitřního ucha (konkrétně v membrana tectoria). žíhaná kutikula je soubor mikroklků na povrchu enterocytů 

  Žádné komentáře:

  Okomentovat