Biologie a genetika

Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, BSP komb.) 2009/2011


A - obecná

 1. Definice života, charakteristiky a základní předpoklady existence ŽS (tok látek, energie, informace)
 2. Nebuněčné formy života - viry
 3. Nebuněčné formy života - priony, viroidy, virusoidy
 4. J. E. Purkyně a buněčná teorie, princip hierarchických systémů živých soustav
 5. Prokaryota - buňka prokaryotická (eubakterie, archea)
 6. Eukaryota - buňka eukaryotická (protista, rostliny, živočichové, houby), endosymbiotická teorie
 7. Jádro, jaderný kompartment, jaderný skelet
 8. Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, sekreční dráha  
 9. Lysosomy, vakuoly, peroxisomy
 10. Voda v buňce - funkce a osmotické jevy
 11. Buněčný cyklus - fáze
 12. Mitóza - fáze
 13. Regulace buněčného cyklu - cykliny, cyklindependentní kinázy
 14. Diferenciace buněk - různé úrovně diferenciace, princip diferenciace
 15. Apoptóza - kaspázy
 16. Nekróza - kalpainy 
 17. Buněčný stres - fyzikální a chemické stresory
 18. Biopolymery (bílkoviny) - chemické složení, konformace, funkce
 19. Exprese genetické informace - vysvětlení, centrální dogma molekulární biologie
 20. Transkripce - fáze a průběh, reverzní transkripce
 21. Postranskripční úpravy RNA
 22. Translace - fáze a průběh
 23. Posttranslační modifikace proteinů
 24. Ribozomy eukaryotické, prokaryotické, ribosomy mitochondrií a chloroplastů, polysomy,  
 25. Regulace genové exprese u prokaryot - operon
 26. Regulace genové exprese u eukaryot - RNA silencing, ubikvitinace, proteasom
 27. Genová exprese u virů - DNA viry, RNA viry, retroviry
 28. Biomembrány - složení a funkce biomembrán, model tekuté mozaiky, membránové proteiny
 29. Zesílení plazmatické membrány - buněčný kortex, glykokalyx, buněčná stěna, extracelulární matrix
 30. Membránový přenos - prostá difúze, přenos pomocí proteinů, pasivní a aktivní transport
 31. Sodnodraselná pumpa, spřažený transport látek s funkcí sodnodraselné pumpy
 32. Protonová pumpa, vápenatá pumpa a spřažený transport s těmito pumpami
 33. Endocytóza a exocytóza
 34. Sekreční dráha, vezikulární transport - klatrinové váčky, SNARE proteiny
 35. Biopolymery (polysacharidy, lipidy) - složení, funkce
 36. Metabolismus - anabolismus, katabolismus, katalýza, zdroje energie, aktivované nosičové molekuly
 37. Fotosyntéza
 38. Respirace
 39. Chemiosmotické spřažení v mitochondriích (oxidační fosforylace)
 40. Chemiosmotické spřažení v chloroplastech (fotosyntetická fosforylace)
 41. Cytoskelet u eukaryot - střední filamenta, mikrotubuly, mikrofilamenta, molekulové motory
 42. Bičíkový a řasinkový pohyb - princip
 43. Améboidní a svalový pohyb - princip 
 44. Extracelulární buněčná signalizace - příklady signálů a receptorů, formy extracelulární signalizace
 45. Neuronová extracelulární signalizace
 46. Intracelulární signální dráha - aktivace A-kinázy a proteinkinázy III
 47. Intracelulární signální dráha - aktivace C-kinázy a CaM-kinázy
 48. Plazmidy - definice, typy, význam, konjugace bakterií
 49. Antibiotika - mechanismy účinku antibiotik na bakterie
 50. Antibiotika - mechanismy rezistence bakterií vůči účinku antibiotik
  
B - genetika
 1. Genetika - rozdělení, významné objevy
 2. Genomika, genom, gen - prokaryotický a eukaryotický gen
 3. Gen a negenové oblasti - regulační oblast, transpozony, retroelementy, repetitivní DNA
 4. Transpozice, transpozony, retroelementy, mikrosatelity, minisatelity
 5. Genová regulace ontogeneze - homeotické geny (homeoboxové), homeoboxy
 6. Cytogenetika - karyotyp, vyšetření chromozomů, FISH metoda
 7. Chromozom - chemické a morfologické složení, úrovně kondenzace, nukleosom, chromatin
 8. Chromozomy – prokaryotické, eukaryotické, mitochondriální, chloroplastové, autozomy, gonozomy, polytenní chromozom
 9. Meióza - spermiogeneze, oogeneze, rekombinace genetické informace
 10. Pohlavní rozmnožování - oplození, rekombinace genetické informace při oplození
 11. Numerické aberace chromozomů (euploidie, aneuploidie) - vysvětlit, syndromy
 12. Strukturní aberace chromozomů – vysvětlit, typy aberací
 13. Biopolymery (nukleové kyseliny) - chemická složení, konformace, typy NK a jejich funkce
 14. Replikace DNA - průběh replikace, replikační vidlička, Okazakiho fragmenty
 15. Replikace DNA - funkce topoizomerázy, DNA-helikázy, DNA-polymerázy, primázy, RNA nukleázy, DNA-ligázy
 16. Replikace DNA - oprava chyb, telomery a stárnutí
 17. Mendelismus, kvalitativní znak, fenotyp, genotyp, alela, lokus, schéma mendelistických generací křížení (P, F1, F2, B1), štěpné poměry
 18. J. G. Mendel, Mendelova pravidla a podmínky jejich platnosti
 19. Genové interakce (reciproká interakce, dominantní epistáze, recesivní epistáze) - vysvětlit, štěpné poměry
 20. Genové interakce (inhibice, komplementarita, kompenzace) - vysvětlit, štěpné poměry
 21. Genové interakce (duplicita nekumulativní, duplicita kumulativní s dominancí, duplicita kumulativní bez dominance) - vysvětlit, štěpné poměry
 22. Morganovy zákony, Batesonovo a Morganovo číslo
 23. Vazba vloh - vazbové fáze cis a trans, úplná a neúplná vazba, síla vazby, chromozomové mapy
 24. Dědičnost na pohlaví vázaná (sex-linked) - úplná a neúplná vazba, holandrická dědičnost, konkrétní příklady
 25. Dědičnost pohlavím podmíněná (sex-limited), pohlavím ovládaná (sex-controlled), pohlavím ovlivně ná (sex-influenced) - vysvětlit, konkrétní příklady
 26. Determinace pohlaví u živočichů, pohlavní chromozomy X a Y
 27. Nemendelistická dědičnost (maternální dědičnost) - vysvětlit, příklady
 28. Nemendelistická dědičnost (maternální efekt) - vysvětlit, příklady
 29. Nemendelistická dědičnost (dědičnost vázaná na infekční agens, genomový imprinting) - vysvětlit, příklady
 30. Komplexní znaky - vysvětlit, příklad
 31. Populační genetika - charakteristiky populace, genofond, gametový fond, frekvence genotypů, frekvence alel, heterozygotnost populace
 32. Populační genetika, Hardyův-Weinbergův zákon, podmínky platnosti, panmixie
 33. Vliv typu rozmnožování a mutací na genetickou rovnováhu v populaci
 34. Vliv genetického posunu (genetic drift) na genetickou rovnováhu v populaci, problémy v malých populacích
 35. Vliv toku genů (migrace genů) a selekce na genetickou strukturu populace - fitness
 36. Kvantitativní genetika - kvantitativní znak, kontinuální variabilita fenotypu, polygenní dědičnost
 37. Fenotypová variabilita a její složky, heritabilita
 38. Základní statistické metody používané ke studiu variability a dědičnosti kvantitativních znaků v populaci
 39. Heteróza - genetická podstata, projevy, význam
 40. Evoluce, základní mechanismy evoluce, zdroje genetické variability
 41. Mutace - mutageneze, genové mutace - příklady, projevy
 42. Vývoj evolučních teorií - abiogeneze, diluvianisté, teorie kataklyzmat, environmentalismus, Lysenkismus, Lamarcismus, Darwinismus
 43. Mikroevoluce, koevoluce
 44. Speciace - anageneze, kladogeneze, syngeneze a stazigeneze
 45. Makroevoluce - adaptivní radiace, preadaptace
 46. Polymerázová řetězová reakce (PCR) - princip a využití v praxi
 47. Klonování DNA, genomové a cDNA knihovny
 48. Gelová elektroforéza – princip, využití
 49. DNA fingerprinting, RFLP (restriction fragment length polymorpism) - princip a využití v praxi
 50.  Sekvenování DNA - princip a využití v praxi

Zdroje informací: 
 • Přednášky odpřednášel Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 
 • Prof. RNDr. Stanislav Rozsypal, DrSc. a kolektiv: Nový přehled biologie, Scientia spol. s. r. o. Praha, 2003 

Žádné komentáře: