Vývoj žaludku a předžaludku

Symetrické (tedy vřetenovitého tvaru) ztluštění kaudální (zadní) střevní kapsy je základem pro vznik žaludku. Základ žaludku je zavěšený dorzálně na duplikatuře splanchnopleury a má název mesogastrium dorsale. Ventrální duplikatura je pak analogicky mesogastrium ventrale. Symetrie základu žaludku se ale záhy ztrácí, protože mesogastium dorsale roste rychleji než mesogastrium ventrale a jeho růst předhání. Vzniká curvatura major et curvatura minor.

Curvatura major se dále postupem vývoje otáčí podle podélné osy o 180° směrem doprava a dolů. Další otočení základu žaludku probíhá kolem svislé osy o 90°. Cardia tím pádem směřuje doleva a dozadu a pylorus doprava a dopředu. Základ žaludku se tedy otáčí podél dvou os. Tímto způsobem se dostává místo do podélné polohy do příčné vzhledem k podélné ose těla. Zároveň se také mění topografie asymetrických částí žaludku. Curvatura major se pak nachází kaudálně a curvatura minor kraniálně.

Při otáčení se žaludek jakoby zabalí do mesogastrium dorsale a to se jakoby „zakroutí“. Přesně takto vzniká omentum majus. Vstupem do omentálního vaku je vlastně zaškrcený otvor foramen epiploicum. Mesogastrium ventrale se prověsí směrem dopředu a doprava, mezi bránici a žaludek, a vytvoří tak omentum minus. Z duodena se však vychlipuje základ jater, která posléze vrůstají do mesogastrium ventrale a zároveň jej rozdělí na dvě části – proximální a distální. Játra se tím pádem dostávají mezi bránici a žaludek.
Z distální části mesogastrium ventrale vznikajá soubor ligament (ligamentum coronarium, lig. falciforme, lig. triangulare dextrum et sinistrum), na kterých jsou játra zavěšena. Z proximální části mesogastrium ventrale vznikají dvě skupiny ligament, která fixují játra k žaludku (ligamentum hepatogastricum) a k duodenu (ligamentum hepatoduodenale).

U přežvýkavců se vytváří také tzv. předžaludek, který je složen z několika oddílů. Tyto oddíly se vytvářejí ze stejného základu. Bachor a čepec se zakládají společně jako derivát velké curvatury. Z kraniálního oddílu malé curvatury se vytváří základ pro knihu a zbytek žaludku je základem pro slez. Slez akceleruje svůj vývoj hned po narození přežvýkavce. Jednotlivé předžaludky začnou fungovat v postnatálních úsecích vývoje.

Přednášel Prof., MVDr. F. Tichý, CSc. (Histologie a embryologie II)

Žádné komentáře:

Okomentovat