Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, FVL, 2009/2010)

Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, FVL, 2009/2010)

Okruh A

 1. Vývoj názorů na podstatu života
 2. Obecné charakteristiky živých soustav
 3. Definice a podstata života, princip hierarchických systémů živých soustav
 4. Základní předpoklady existence živých soustav (tok látek, energie, informace)
 5. J. E. Purkyně a buněčná teorie
 6. Modelové organismy využívané při studiu biologie
 7. Chemická evoluce, hypotézy o vzniku života
 8. Vznik replikativního ribozymového hypercyklu (replikátoru), eobiontů, vývoj metabolismu, vznik genetické informace
 9. Tři výchozí vývojové linie organismů
 10. Prokaryota - buňka prokaryotická (eubakterie)
 11. Prokaryota - buňka prokaryotická (archea)
 12. Eukaryota - buňka eukaryotická, endosymbiotická teorie
 13. Fylogeneze eukaryot na základě molekulárních dat
 14. Charakteristiky eukaryotických buněk rostlin, hub, živočichů
 15. Vývoj mnohobuněčnatosti
 16. Charakteristiky nebuněčných forem života
 17. Endoplazmatické retikulum
 18. Golgiho aparát
 19. Lysozomy, fagolysozomy
 20. Peroxizomy
 21. Voda v buňce a osmotické jevy
 22. Biopolymery - bílkoviny (struktura, funkce)
 23. Proteom, proteomika
 24. Biopolymery - polysacharidy (struktura, funkce)
 25. Biopolymery - lipidy (struktura, funkce)
 26. Získávání energie buňkou (zdroje energie pro buňku)
 27. Fotosyntéza
 28. Respirace
 29. Anabolismus a katabolismus, katalýza
 30. Aktivované nosičové molekuly
 31. Katabolismus - trávení, rozklad monomerů a vznik acetylCoA
 32. Katabolismus - zpracování acetylCoA a uložení energie do ATP
 33. Chemiosmotické spřažení v mitochondriích (oxidační fosforylace)
 34. Chemiosmotické spřažení v chloroplastech (fotosyntetická fosforylace)
 35. Cytoskelet eukaryot, cytoskelet prokaryot
 36. Střední filamenta - typy, význam
 37. Mikrotubuly - složení, význam
 38. Centrosom - složení, význam
 39. Aktinová filamenta - složení, význam
 40. Molekulové motory - typy, význam
 41. Svalový pohyb
 42. Bičíkový a řasinkový pohyb
 43. Améboidní (měňavkovitý) pohyb
 44. Molekulární struktura biomembrán (model tekuté mozaiky)
 45. Membránové proteiny (funkce, příklady)
 46. Zesílení plazmatické membrány (buněčný kortex, glykokalyx, buněčná stěna, extracelulární matrix)
 47. Membránový přenos (prostá difuze, pasivní a aktivní transport)
 48. Spřažený transport látek a funkce sodnodraselné pumpy
 49. Spřažený transport látek a funkce protonové pumpy
 50. Endocytóza a exocytóza
 51. Vezikulární transport (klatrinové váčky, SNARE proteiny)
 52. Extracelulární buněčná signalizace (typy, příklady)
 53. Neuronová extracelulární signalizace
 54. Extracelulární signály (hormony, cytokiny, neurotransmitery)
 55. Typy receptorů na povrchu buněk
 56. Vnitrobuněčná signální kaskáda - obecně
 57. Intracelulární signální dráha - aktivace A-kinázy
 58. Intracelulární signální dráha - aktivace CaM-kinázy
 59. Intracelulární signální dráha - aktivace C-kinázy
 60. Intracelulární signální dráha - aktivace proteinkinázy III
 61. Buněčný cyklus, prokaryota, eukaryota (fáze buněčného cyklu)
 62. Mitóza, fáze mitózy
 63. Regulace buněčného cyklu (cykliny a cyklindependentní kinázy)
 64. Diferenciace buněk (různé úrovně diferenciace, princip)
 65. Zánik buňky (apoptóza) - kaspázy
 66. Zánik buňky (nekróza) - kalpainy
 67. Buněčný stres, stresové proteiny
 68. Nepohlavní rozmnožování
 69. Parasexuální procesy u bakterií a sexuální procesy u jednobuněčných eukaryot
 70. Pohlavní rozmnožování - diferenciace pohlaví
 71. Meióza a rekombinace genetické informace při gametogenezi
 72. Pohlavní rozmnožování - oplození, rekombinace genetické informace při oplození
 73. Vývoj nového jedince z neoplozené gamety (apomixe) - typy
 74. Definice antibiotik
 75. Mechanismy účinku antibiotik na bakterie
 76. Mechanismy rezistence bakterií vůči účinku antibiotik
 77. Vývoj evolučních teorií
 78. Mikroevoluce
 79. Makroevoluce
 80. Speciace (anageneze, kladogeneze, syngeneze, stazigeneze, transgeneze)
 81. Darwinismus
 82. Současný neodarwinismus
 83. Základní mechanismy evoluce
 84. Člověk jako zdroj evolučních změn


Okruh B

 1. Genetika, definice, historie, členění předmětu
 2. Paměťový systém buňky - typy a vlastnosti buněčné paměti
 3. Biopolymery - nukleové kyseliny (chemická stavba nukleových kyselin, typy NK a jejich konformace)
 4. Biopolymery - nukleové kyseliny (funkce jednotlivých typů NK)
 5. Univerzální genetický kód
 6. Buněčný genom a genomika
 7. Gen (definice, typy), negenové oblasti DNA
 8. Chromozomy prokaryotické - bakteriální
 9. Chromozomy mitochondriální a chloroplastové
 10. Chromozomy eukaryotické - jaderný genofor
 11. Transpozice prokaryot, transpozony
 12. Transpozice eukaryot, retroelementy
 13. Repetitivní DNA (mikrosatelity, minisatelity).
 14. Cytogenetika, počet a morfologické charakteristiky chromozomů, možnosti vyšetření chromozomů, FISH
 15. Změny počtu chromozomů (numerické aberace, genomové mutace) - euploidie, aneuploidie
 16. Změny struktury chromozomů (strukturální aberace chromozomů)
 17. Jaderný kompartment, jaderný skelet
 18. Plazmidy
 19. Ribozomy eukaryotické, prokaryotické, polysomy, ribosomy mitochondrií a chloroplastů
 20. Exprese genetické informace, centrální dogma mol. biologie
 21. Transkripce (iniciace, elongace, terminace)
 22. Postranskripční úpravy RNA
 23. Translace, proteosyntéza (iniciace, elongace, terminace)
 24. Postranslační modifikace proteinů
 25. Regulace genové exprese u prokaryot
 26. Regulace genové exprese u eukaryot
 27. RNA-silencing, siRNA
 28. Ubikvitinace
 29. Replikace DNA - průběh replikace
 30. Replikace DNA - oprava chyb na DNA
 31. Replikace DNA - funkce helikázy, polymerázy, primázy, nukleázy, ligázy
 32. Replikace DNA - rozdíly mezi replikací DNA u prokaryot a eukaryot
 33. Mutace, mutageneze
 34. Genové mutace
 35. Životní cyklus (genová exprese) u DNA virů
 36. Životní cyklus (genová exprese) u RNA virů
 37. Životní cyklus (genová exprese) u RNA retrovirů, reverzní transkripce
 38. Polymerázová řetězová reakce - princip a využití v praxi
 39. DNA fingerprinting, restrikční analýza DNA (restriction fragment length polymorpism) - princip a využití v praxi
 40. Sekvenování DNA - princip a využití v praxi
 41. Klonování DNA
 42. Genová regulace ontogeneze (homeotické jevy, homeoboxy)
 43. J. G. Mendel
 44. Variabilita v genetice a její zdroje, fenotyp, genotyp, genofond, kvalitativní a kvantitativní znaky
 45. Mendelismus, dědičnost kvalitativního znaku, definice a obecné schéma mendelistických generací křížení (P, F1, F2, B1)
 46. Mendelova pravidla a podmínky jejich platnosti
 47. Genové interakce - reciproká, dominantní a recesivní epistáze, inhibice
 48. Genové interakce - komplementarita, kompenzace, multiplicita (duplicita kumulativní s dominancí, duplicita nekumulativní s dominancí, kumulativní bez dominance)
 49. Vazba vloh, Morganovy zákony, vazbové fáze cis a trans, vyjádření síly vazby, chromozomové mapy
 50. Dědičnost na pohlaví vázaná (sex-linked)
 51. Pohlavní chromozomy X a Y
 52. Dědičnost pohlavím podmíněná (sex-limited), pohlavím ovládaná (sex-controlled), pohlavím ovlivněná (sex-influenced)
 53. Nemendelistická dědičnost - příčiny, typy, vysvětlení podstaty maternální dědičnosti
 54. Nemendelistická dědičnost - maternální efekt
 55. Nemendelistická dědičnost - dědičnost vázaná na infekční agens, genomový imprinting
 56. Populační genetika - charakteristiky populací z genetického hlediska, měření genetické variability (frekvence genotypů, frekvence alel, heterozygotnost populace)
 57. Hardyův-Weinbergův zákon, podmínky platnosti.
 58. Vliv typu rozmnožování na genetickou strukturu populace
 59. Vliv mutací na genetickou strukturu populace
 60. Genetický posun (genetic drift)
 61. Tok (migrace) genů
 62. Vliv selekce na genetickou strukturu populace, fitness, výhoda heterozygotnosti
 63. Praktické aplikace populační genetiky, studium fylogeneze.
 64. Genetické problémy v malých populacích (ohrožené druhy, ZOO zvířata)
 65. Genetika kvantitativního znaku, kontinuální variabilita fenotypu, multifaktoriální znaky, komplexní znaky
 66. Koncept polygenní dědičnost, aditivní efekty, charakteristiky dědičnosti kvantitativního znaku
 67. Fenotypová variabilita a její složky, heritabilita
 68. Základní statistické metody používané ke studiu variability a dědičnosti kvantitativních znaků v populaci
 69. Inbríding (genetická podstata, projevy, význam)
 70. Heteróza (genetická podstata, projevy, význam)
 71. Vývoj genetické informace - zdroje nových alel, amplifikace genů
 72. Horizontální přenos genetické informace u bakterií

Otázky se mohly postupem let změnit, ale je to v podstatě všechno, co se bralo na cvikách a na přednáškách.

Žádné komentáře:

Okomentovat